Taraflar
a. TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI. Bundan böyle 'Makine Mobil' olarak anılacaktır.
b. Makine Mobil uygulamasına üye olan internet veya cep telefonu/tablet kullanıcısı. Bundan böyle 'Üye' olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşmenin konusu Makine Mobil uygulamasından üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
a. Üye, Makine Mobil tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu 
şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili 
merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Makine Mobil'in söz konusu izinsiz kullanımdan 
kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
b. Üye, Makine Mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz 
edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve 
işlemlerde bulunamaz.
c. Makine Mobil uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin 
kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar.Bu görüş ve düşüncelerin Makine Mobil ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.
Makine Mobil'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin 
beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
d. Makine Mobil, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı 
sorumlu olmayacaktır. Üye, Makine Mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden 
Makine Mobil'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
e. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı 
kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
f. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve 
hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Makine Mobil'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal 
nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Makine Mobil'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı 
tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
g. Makine Mobil mobil uygulaması yazılım ve tasarımı Makine Mobil mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri 
mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 
Bu uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında 
korunmaktadır.
h. Makine Mobil tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde 
uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen 
tarih ve saat gibi bilgiler toplanabilir.
i. Makine Mobil, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman 
değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.
Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Üyenin yeni sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde feshetme hakkı saklıdır.
j. Makine Mobil, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mesajları 
ve cep telefonlarına bilgilendirme kısa mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla 
beraber bilgilendirme mesajlarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme kısa mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul 
etmiş sayılacaktır. Üye e-posta ve/veya kısa mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Ayarlar” ekranından gönderim iptal işlemini 
gerçekleştirebilecektir. 
k. Makine Mobil, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, 
bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir 
kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı 
ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen bilgiler kullanıcıya aittir.
l. Makine Mobil, uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. Makine Mobil, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları 
ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Makine Mobil tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 
Makine Mobil üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı 
olarak feshedebilecektir.

İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul 
ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.